Opublikowano na 17 stycznia 2020

Wpływ dawki pokarmowej i rodzaju paszy na wczesny wzrost wylęgu Troutlodge

Streszczenie
Głównym celem badania było zdeterminowanie optymalnej dawki pokarmowej /diety w okresie wczesnego karmienia (od pierwszego do 157-go dnia). Rezultaty pokazują, że ryby Troutlodge tolerują znacznie wyższe dawki pokarmowe od dawek sugerowanych przez producentów paszy. Optymalny wzrost bez marnotrawienia paszy był osiągnięty przy karmieniu 150% dawki sugerowanej przez producentów pasz. Ryby karmione w czasie testu dawką 130% wykazały nieznacznie lepszy średni współczynnik pokarmowy, ale wykazały mniejszą o 14,5% masę ciała.

Naszym dodatkowym celem było określenie efektywności stosowania kruszonej paszy tarlakowej jako zamiennika paszy standardowej w określonym testem czasie. Karmienie paszą standardową dało na koniec testu niższy współczynnik pokarmowy, wyższy termiczny współczynnik wzrostu, i o 73% wyższą biomasę w porównaniu z rybami karmionymi paszą tarlakową kruszoną.

Daty: Badanie rozpoczęto 1/4/2019, badanie zakończono 6/10/2019

Grupa genetyczna: 16brood November (Hoodsport)

Wstęp

Pierwsze karmienie jest momentem krytycznym dla ogólnego dobrostanu pstrąga. Dla osiągnięcia pełnego potencjału naszego stada powinniśmy wiedzieć jakie dawki i rodzaj paszy sprawdzi się najlepiej w naszym środowisku. Bezcenna dla naszych klientów jest wiedza jaka pasza i w jakiej ilości da najszybszy i najrówniejszy wzrost rybom Troutlodge. Niektórzy z naszych klientów we wczesnym podchowie używają kruszonej paszy tarlakowej w miejsce standardowych starterów.

Materiały i Metody

Eksperymentalny projekt

Naszym pierwszym celem jest zdeterminowanie najlepszej strategii karmienia z użyciem startera Bio-Oregon BI-VITA. Zmodyfikowaliśmy zalecenia producenta dotyczące dawek w określonych temperaturach (patrz załącznik). Zastosowaliśmy trzy poziomy karmienia, po dwa baseny na każdy poziom. Dawki zaczęły się od 220% przez 200% do 180% rekomendowanej ilości. Z uwagi na znaczące przekarmienie w basenach o najwyższym poziomie karmienia, po dwóch tygodniach dawki zostały zredukowane do 170% (wysoki poziom karmienia), 150% (średni poziom karmienia) i 130% (niski poziom karmienia). Ryby Troutlodge były zdolne dostosować się do tych podwyższonych w stosunku do rekomendowanych dawek paszy. Kalkulowano dawkę tygodniową, która była skarmiana w ciągu pięciu dni.

Drugim celem było zastosowanie tych samych jak wyżej dawek procentowych dla standardowej, kruszonej paszy tarlakowej o średnicy 9,5mm. Kruszona pasza jest czasami używana przez klientów Troutlodge jako alternatywa dla komercyjnych starterów, zatem użycie kruszonej paszy imitowało okoliczności spotykane czasami w warunkach produkcyjnych. W momencie uzyskania przez ryby wagi około 3 gram (4/29/2019) karmienie przestawiono na peletki rozmiaru 1.2 mm.

Protokoły konfiguracji i pomiarów

Zaczęliśmy od około 5000 ziaren ikry wybranych losowo (w tym przypadku partia 10/31 2 SP). Po wylęgnięciu i absorbcji woreczka żółtkowego, grupy po 400 sztuk wylęgu umieszczono w 12 basenach o pojemności 150l. Zanotowano biomasę początkową a przepływy we wszystkich basenach ustawiono jednakowo.

Ważenia kontrolne odbywały się w poniedziałki co dwa tygodnie. Wtedy również ustalano dawkowanie paszy uwzględniając przyrost biomasy na kolejne dwa tygodnie, bazując na wartości specyficznego tempa wzrostu (SGR) opartej na rekomendowanej przez producenta paszy specyficznej dawki paszy (SFR), zakładając wartość współczynnika pokarmowego (FCR) na 0,8.

Dzięki ważeniom uzyskiwano średnią masę ryb, wartość współczynnika pokarmowego FCR, oraz wartość termicznego współczynnika wzrostu TGC grup ryb dla dwutygodniowych okresów w czasie trwania testu. Ilość ryb martwych i poświęconych na badania była codziennie odnotowywana.

Rezultaty

*Uwaga: Ryby w basenie B2 (pasza standardowa, niska dawka pokarmowa) doznały masowej śmiertelności w czasie weekendu 2/3/2019 za sprawą niezabezpieczonej rury odpływowej. 88 pozostałych przy życiu ryb korzystało z przywileju obfitości miejsca w warunkach małego zagęszczenia i rosło bardzo dobrze, jakkolwiek wyniki dotyczące tego basenu nie były już brane pod uwagę.

Dawkowanie paszy standardowej

Krzywa wzrostu
Baseny otrzymujące średnią dawkę paszy dotrzymywały kroku basenom o wysokiej dawce, a czasami nawet je przewyższały. Baseny otrzymujące niską dawkę paszy odstawały od pozostałych na niekorzyść. Te zależności doprowadziły nas do konkluzji, że optymalna dla szybkiego wzrostu dawka paszy znajduje się blisko dawki ustawionej jako średnia dla naszego testu (150% dawki rekomendowanej przez producenta).

Pasza standardowa .png

Wykres 1: Średnia masa ryb dla każdej dawki paszy przy stosowaniu standardowych starterów.

Współczynnik pokarmowy FCR

Zaobserwowano więcej paszy niezjedzonej w basenach karmionych wysoką dawką. Miało to bezpośredni negatywny wpływ na współczynnik pokarmowy obliczony dla tych basenów.

FCR (Baseny karmione paszą standardową) Średnia dla dawek paszy.png

Wykres 2: Średni współczynnik pokarmowy dla każdej dawki z wyłączeniem basenu B2 (z opisanego powyżej powodu).

Termiczny współczynnik wzrostu TGC
Nie wydaje się aby dawka paszy miała istotny wpływ na termiczny współczynnik wzrostu.

TGC (Baseny karmione paszą konwencjonalną) Średnia dla dawek paszy.png

Wykres 3: Średni termiczny współczynnik wzrostu dla grupy z wyłączeniem basenu B2 (z opisanego powyżej powodu).

Średnia dawka MID (150%) a zalecenia producenta

Patrząc na średnią wzrostu dawki paszy MID (150%) w zestawieniu z modelem wzrostu opartym na dawce zalecanej przez producenta, widzimy znaczącą różnicę. Ryby osiągnęły 15.9g będąc na 150% zalecanej dawki paszy, podczas gdy model wzrostu sugeruje osiągnięcie tylko 3.5g zakładając zalecenia producenta. Wypłaszczenie zaistniałe na wykresie procentowej różnicy około dnia 129-go może być efektem wzrostu biomasy do ponad 20 kg/m3.

Średnia dawka MID a zalecenia producenta.png

Wykres 4: Krzywa wzrostu ryb karmionych dawką średnią MID (niebieska) a teoretyczną krzywą wzrostu opartą na dawce zalecanej przez producenta (zielona). Krzywa czerwona pokazuje % różnicy pomiędzy dwoma.

Pasza kruszona a standardowa

Krzywa wzrostu

Wzrost ryb w czasie testu pokazuje, że dieta oparta na paszy Bio-Vita skutkuje rybami o 72.8% cięższymi niż te karmione kruszonką. Ryby karmione starterem Bio-Vita osiągnęły średnią masę 15.38 g w czasie 157 dni, podczas gdy ryby karmione kruszoną dietą tarlakową osiągnęły średnią 8.90 g.

Średnia masa ryb na paszy kruszonej i standardowej.png

Wykres 5: Średnia masa ryb w czasie trwania testu. Dane zebrane dla biomasy każdego basenu co 14 dni. Basenu B2 nie brano pod uwagę.

Współczynnik pokarmowy FCR

Współczynnik pokarmowy (FCR) był niższy w grupie ryb karmionych starterem Bio-Vita (średnia = 0.74 przez okres trwania testu) w porównaniu do ryb karmionych kruszoną paszą tarlakową (średnia = 0.88 przez okres trwania testu).

29 kwietnia ryby karmione paszą kruszoną przestawiono na paszę standardową. Współczynnik pokarmowy pokazuje niemal natychmiastową reakcje tej grupy na zmianę paszy.

Średni współczynnik pokarmowy FCR.png

Wykres 6: Współczynnik pokarmowy dla każdego z dwutygodniowych okresów między ważeniami. Proszę zwrócić uwagę na niemal identyczną wartość współczynnika pokarmowego w czasie trzeciego ważenia. Może to być spowodowane niższą temperaturą wody w laboratorium TSP.

Termiczny współczynnik wzrostu TGC

Termiczny współczynnik wzrostu był wyższy u ryb karmionych starterem Bio-Vita w porównaniu do karmionych kruszoną paszą tarlakową. Przy kruszeniu paszy tarlakowej bardzo trudno było uzyskać granulki odpowiadające rozmiarom #1 i #2 starterów Bio-Oregon. Może to częściowo wyjaśniać rosnącą dysproporcję wzrostu do 29 kwietnia. Gdy ryby przeszły na paszę standardową, zrobiły wielki postęp wyrażony termicznym współczynnikiem wzrostu TGC.

Średni termiczny współczynnik wzrostu TGC.png

Wykres 7: Średni termiczny współczynnik wzrostu TGC w basenach karmionych paszą konwencjonalną (zielony) i paszą kruszoną (niebieski).

Przeżywalność

Wszystkie grupy pozostające na obu rodzajach diety wykazały ponad 90% przeżywalność po 157 dniach testu. Pomimo tego, że ryby karmione paszą kruszoną w zakresie średniej i wysokiej dawki pokarmowej miały nieznacznie wyższy % przeżywalności w czasie trwania próby, test χ2 pokazał, że rodzaj paszy i przeżywalność były niezależne w okresie 157 dni (p = 0.9891).

% przeżywalności po 157 dniach.png

Wykres 8: Dane przeżywalności po 157 dniach. Basen B2 nie brany pod uwagę z wyżej opisanego powodu.

Posumowanie / Wnioski

Dawka pokarmowa dla paszy standardowej

Optymalna dawka paszy wydaje się być wyższa niż zalecana przez producenta. Podniesienie jej o 30%, 50%, i 70% miało duży wpływ na krzywą wzrostu bez znacznego negatywnego wpływu na współczynnik pokarmowy. Wydaje się, że zastosowanie standardowego startera na poziomie 150% zalecanej przez producenta dawki pokarmowej dało najlepsze rezultaty w tym teście.


Kruszona pasza tarlakowa a starter Bio-Vita

Mimo tego, że kruszona pasza stanowi tańszą alternatywę, stosowanie w tym teście konwencjonalnej paszy zapewniło szybszy wzrost, niższy współczynnik pokarmowy i możliwość maksymalnego wykorzystania zasobów w sensie nakładu pracy, infrastruktury i czasu.

Aneks

Zalecane przez firmę Bio Oregon dawki pokarmowe:

feed size & feed rate guidelines chart

Feed size & Feed rate guidelines

Współczynnik pokarmowy (FCR)

FCR= 〖Waga paszy〗_ /(〖Waga ryb 〗_Końcowa- 〖Waga ryb 〗_Początkowa )


Termiczny współczynnik wzrostu (TGC)

TGC= (∛(〖Waga ryb 〗_Końcowa )-∛(〖Waga ryb 〗_Początkowa ))/(Dni x Temp(℃))


Specyficzne tempo wzrostu (SGR)

SGR= SFR/FCR×100

SFR = Specyficzna dawka paszy

FCR = Współczynnik pokarmowy

Waga końcowa (Użyta do ekstrapolacji dawek karmienia między ważeniami)

〖Waga końcowa 〗_ =〖Waga początkowa 〗_P×e^((SGR/100)×Dni)

Artykuły powiązane

, by
Test przystosowania do wody słonej listopadowego szczepu ryb Troutlodge

StreszczenieRyby Troutlodge zostały poddane testowi sprawdzającemu ich wzrost i przeżywalność po transferze do wody słonej. Były to cztery grupy ryb triploidalnych pochodzących ze szczepu listopadowe…

Liczenie ikry

Ikra oferowana przez Troutlodge U.S. jest precyzyjnie liczona i zazwyczaj zawiera ustaloną nadwyżkę w ilości 3%. Firma Troutlodge bardzo uważa na ilość ikry w dostarczanych partiach.

Wczesny podchów

Wylęg otrzymanej ikry zaczyna się zazwyczaj po 6-7 dniach, ale zależy to całkowicie od temperatury i przepływu wody w wylęgarni. Wylęg zazwyczaj kończy się w ciągu 2 do 4 dni od rozpoczęcia. Ważne ab…